تبلیغات
سیده نفیسه خاتون نواده امام حسن (ع) و عروس امام صادق (ع) - برایم دلیل و مدرك نیــــــاور!

برایم دلیل و مدرك نیــــــاور!

بــﮯ خود
 
برایم دلیل و مدرك نیــــــاور!
 
مــלּ یكـــ دخترمــ
 
 مـﮯ دانمـ كـ‌ه صـلاح مــלּ در "حجــاب" استـــ
 
بــــرای مـלּ
 
دلیلـﮯ بزرگـــ تر از "سخن خدایــمـ" نیستـــ
 
مـלּ حجـــــاب مـﮯ كنم
 
چون خــدای مــלּاینگونـ‌ه مـﮯ خواهـد '
 
[ دوشنبه 24 اسفند 1394 ] [ 01:31 ب.ظ ] [ مدینه ]