تبلیغات
سیده نفیسه خاتون نواده امام حسن (ع) و عروس امام صادق (ع) - دخترسرزمین من

دخترسرزمین من


دختر سرزمین من!

حساس مےکنم این روزها معناے زیبایے را گم کرده اے

باور کن زیبایے در چشمهاے رنگ روشن و لبهاے برجسته کرده سرخ نیست

باور کن هر چه قدر هم دماغت را کوچک و

سر بالایش کنے زیبا نخواهے شد...

معیارهاے زیبایے ات را تغییر بده

زیبایے ظاهرے هر فرد،همانیست که خداوند در وجودش
قرار داده...

دختر سرزمین من

این زیبایے ظاهر زمانے به چشم خواهد آمد که تو قلب پاکے داشته باشے

آنوقت همه تو را زیبا خواهند دید!!

از صمیم قلب برایت آرزو مےکنم زیبایے حقیقے گم شده ات را دوباره پیدا کنے[ سه شنبه 18 خرداد 1395 ] [ 09:54 ب.ظ ] [ مدینه ]