تبلیغات
سیده نفیسه خاتون نواده امام حسن (ع) و عروس امام صادق (ع) - اشکال و جواب

اشکال و جواب
《وقتی یک خانم،عاشقانه به خداوند ایمان می آورد اگر خداوند بگوید حجاب در برابر نامحرم واجب،می گوید چشم!بگویدخنده بلند درمقابل نامحرم ممنوع،می گوید چشم!بگویدشوخی با نامحرم ممنوع،می گوید چشم!بگویداطاعت از همسر واجب،می گوید چشم!نه اینکه از روی اجبار بگویدچشم!نه...اصلابااین چشم گفتم هایش عشق می کند،عشق!یک خانم عاشقانه چادرش را دوست دارد؛عاشقانه !چون دارد با چادرش می گویدقل هو الله احد...


اشکال
گفت:رنگش رنگ دردوماتم است
این چنین پوشش برایم مبهم است
چیست این رخت عزابرقامتت؟!
ارزشت در پشت این چادر کم است!
املی !خامی!جهالت !ارتجاع!
چادرت معنای این ها باهم است!

پاسخ
گفتمش:چادر برای مازنان
مانعی ازچشم هر نامحرم است
ازبرای دزد هایی مثل تو
چادرم دیوار و سدی محکم است
درسپاه دین و ایمان و حیا
زن علمداراست و چادر پرچم است
لمس این چادر به روی پیکرم
بس گوارامثل آب زمزم است
من ز بند این و آن گشتم رها
قلب من در بند رب اعظم است
عزتش هردم فزون گردد ز پیش
آن که در نزد خدایش اکرم است.


رضادودانگه[ یکشنبه 27 تیر 1395 ] [ 10:03 ق.ظ ] [ مدینه ]