تبلیغات
سیده نفیسه خاتون نواده امام حسن (ع) و عروس امام صادق (ع) - حجاب

حجابرسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:

«دو گروه اهل آتش هستند و نمی خواهم آن ها را ببینم:

گروهی که تازیانه در دست دارند ومردم را با آن ها می زنند (ظالمین)

و دیگر، زن هایی که پوشیدگان برهنه اند؛ به شهوات متمایل هستند

و مردان را به سوی خود جذب می کنند و موهای سرشان بر آمده است.

این ها وارد بهشت نمی شوند و با این که بوی بهشت از مسافت های دور

به مشام می رسد، بوی آن را استشمام نمی کنند».

(میزان الحکمه ج 2 ص 259)


همان مادرانی که خودشان محجبه اند ولی برای دخترشان کم میگذارند...

به بهانه تجدد و مد و ... ساپورت پای بچه مبکنند موهایش را بیرون میریزند

و حتا آرایشش میکنند... به خیالشان چادر خود را سفت بچسبند کافی است!

پس این بچه ی بیگناهی که توی مادر پرورشش میدهی چه؟!

اگر همینطور ادامه بدهی امیدوار نباش که بهشتی زیر پایت باشد...

بلکه منتظر عذاب خدا باش...

چون خدا پرورش و هدایت اولیه ی بچه ات را به تو سپرده...

باز هم برای دخترت ساپورت میخری؟!![ سه شنبه 4 خرداد 1395 ] [ 08:19 ق.ظ ] [ مدینه ]